Home Trampoline 
 Winkeltijden
 Garantie & bezorging
 Veelgestelde vragen
 Contact 
 
TrampolinesTrampoline randPicknicktafelPool biljartAirhockey
VoetbaltafelSpringkussenVoetbalgoalBasketbalSpeelgoed / Sport

 Produkten
Trampolines
Trampoline rand
Picknicktafels
Pooltafels
Airhockey
Voetbaltafels
Springkussen
Voetbalgoal
Basketbal
Speelgoed / Sport

 Top 5
Trampoline
Trampoline
Picknicktafel 200 cm
Picknicktafel 200 cm
Basketbal met pomp
Basketbal met pomp
Trampoline ProLine 10
Trampoline ProLine 10
Stalen voetbalgoal
Stalen voetbalgoal

 Fabrikanten

 Kinderbed specialist
Kinderbedden online kopen. Ruim assortiment. Geen verzendkosten.

Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Discountprijs.nl betreffende de verkoop, levering en garantie van produkten. Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Contactgegevens
Discountprijs.nl is de handelsnaam van Initi, voor wat betreft de e-commerce aktiviteiten.

Initi - Discountprijs.nl
Ekkersrijt 2004
5692 BA Son (N-Br)
Nederland

ABN AMRO bankrekeningnummer: 549670017
IBAN: NL30ABNA0549670017
BIC/ SWIFT: ABNANL2A

Kamer van Koophandel: 51665700
BTW: NL850118311B01

Klantenservice
E-mail: info@discountprijs.nl
Telefoon: 0499-479792
Fax: 084-8363913

3. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Discountprijs.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden en zijn tevens via onze website te raadplegen.

Het accepteren van de Algemene Voorwaarden tijdens het bestelproces houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Discountprijs.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Discountprijs.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

4. Overeenkomsten
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Discountprijs.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

Discountprijs.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Discountprijs.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat u niet aan uw verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Discountprijs.nl dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.

5. Bestellen en betalen
Bestellen gaat heel eenvoudig via de website. Nadat u besteld heeft, ontvangt u binnen enkele ogenblikken automatisch per e-mail een orderbevestiging. Op deze bevestiging worden alle factuurgegevens vermeld.
U kunt uw bestelling ook per mail / fax / telefoon doorgeven als u daar de voorkeur aan geeft.

Veilig betalen: iDEAL, contant bij afhalen, overboeking vooraf, of middels PayPal - CreditCard.

Indien aan (zakelijke) afnemers op krediet wordt geleverd, gelden de volgende regels:
a) Betaling dient zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de gegeven betalingstermijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na de afleverdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op de door Initi - Discountprijs.nl op te geven bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van Initi - Discountprijs.nl.
b) Indien de opdrachtgever niet binnen de gegeven betalingstermijn of, als geen betalingstermijn is overeengekomen, niet binnen 14 dagen na de afleverdatum heeft betaald, is de opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de afleverdatum, direct de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der voldoening.
c) Indien de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom. Indien Initi - Discountprijs.nl hogere kosten dient te maken ter incasso van haar vordering, komen deze eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Een offerte is 14 dagen geldig. Daarna vervalt deze automatisch.

6. Prijzen en bezorgkosten
De prijzen op de website zijn inclusief BTW weergegeven. Eventuele wettelijke heffingen/ toeslagen zijn bij de prijs inbegrepen. De produkten kunnen worden afgehaald danwel bezorgd worden in geheel Nederland (exclusief Waddeneilanden) en België. De prijs voor bezorging staat bij elk produkt aangegeven. Wij maken voor de bezorging gebruik van gekwalificeerde vervoerders. Wij behouden ons het recht voor tot het doen van deelleveringen. Naleveringen zijn franco.

Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Discountprijs.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Discountprijs.nl het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.

Aan eventuele typefouten of prijswijzigingen kunt u geen rechten ontlenen.

7. Levertijden
Indien wij of een van onze leveranciers de door u bestelde producten op voorraad hebben, worden deze binnen 1 tot 5 werkdagen aan u geleverd. In alle overige gevallen brengen wij u per e-mail op de hoogte van de vermoedelijke levertijd. Indien u de produkten wilt komen afhalen, dan kan dit vaak al dezelfde dag.

Een door Discountprijs.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Discountprijs.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Discountprijs.nl, op de door die toeleveranciers aan Discountprijs.nl verstrekte gegevens.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Discountprijs.nl derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

8. Garantie
De produkten die verkocht worden op deze site hebben standaard Nederlandse fabrieksgarantie.

De garantieprocedures kunnen per merk verschillen. In voorkomende gevallen kunt u ons hierover contacteren op info@discountprijs.nl.

Discountprijs.nl heeft zelf geen reparatiecentrum. Derhalve is het niet Discountprijs.nl die over de duur van de reparatie, respectievelijk de eventuele vervanging van het defekte artikel beslist.

Indien Discountprijs.nl producten aan afnemer aflevert, die Discountprijs.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Discountprijs.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Discountprijs.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

De kosten van reparaties die buiten de garantie vallen en de daarbij komende verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant.

9. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Discountprijs te retourneren. Discountprijs.nl zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:
 • Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.
 • Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending moet uiterlijk op de 15e werkdag na ontvangst van het geleverde weer in het bezit van Discountprijs.nl zijn.
 • De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer.
 • Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.
 • Speciaal voor Afnemer bestelde goederen vallen niet onder deze Retourgarantie.

  10. Aansprakelijkheid
  Discountprijs.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriŽle schade.

  De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Discountprijs.nl is te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Discountprijs.nl aan afnemer gefactureerde bedragen (exclusief omzetbelasting), per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

  Discountprijs.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

  Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Discountprijs.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Discountprijs.nl zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

  11. Eigendomsvoorbehoud
  Alle produkten blijven eigendom van Discountprijs.nl, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die afnemer krachtens enige overeenkomst aan Discountprijs.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

  Voordat de eigendom van de produkten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de produkten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

  Indien en zolang Discountprijs.nl eigenaar van de produkten is, zal afnemer Discountprijs.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de produkten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de produkten.

  Bij beslag, (voorlopige) sursťance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Discountprijs.nl.

  12. Disclaimer
  Discountprijs.nl stelt alles in het werk om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

  13. Privacy Statement. Persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een databestand en enkel gebruikt voor een zorgvuldige afwikkeling van uw aankopen. Wij stellen uw persoonsgegevens nimmer ter beschikking aan derden. Wij hanteren hierbij de uitgangspunten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  De klant kan zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen door in te loggen op zijn persoonlijke klantpagina. Indien de klant uit het bestand van Discountprijs.nl verwijderd wil worden, kan de klant hierover met Discountprijs.nl contact opnemen. Discountprijs.nl zal de klant de gewenste informatie verschaffen en / of het databestand aanpassen.
 • Volgende

  Winkelmandje 
  Uw winkelmandje
  is leeg

  Contact 
  Discountprijs.nl trampolines en tafeltennistafels

  info@discountprijs.nl

  Nieuw !! 
  Inground Trampoline 3,05 meter Proline groen
  Inground Trampoline 3,05 meter Proline groen
  Ä439,00

   Bezorgkosten & garantie   Online shop   Algemene voorwaarden   Koopwijzer   Veelgestelde vragen   Contact   Weblog 

  Contact: info@discountprijs.nl

  Copyright © 2015 Discountprijs.nl